Πενθεῖ ἡ Ἐπισκοπή Μπουκόμπας γιά τήν κοί μηση τοῦ πρώτου Ἐπισκόπου της κυροῦ Ἰωνᾶ καί τό εὐγνωμονεῖ ὁ κλῆρος καί ὁ λαός γιά ὅσα προσέφερε στά 8 χρόνια διαποίμανσης τῆς Ἐπισκοπῆς (1992-1999).
Ἡ Ὀρθοδοξία στήν Μπουκόμπα ἔφθασε στίς ἀρχές τίς δεκαετίας τοῦ 60. Τή δεκαετία τοῦ 80 πού ἦταν Τοποτηρητής τῆς Μητροπόλεως Εἰρηνουπόλεως ὁ σημερινός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος ἔγινε Ἱεραποστολικό ἔργο καί ἡ Ὀρθοδοξία διαδόθηκε κυρίως στήν περιοχή Μπουκόμπας καί Γκέϊτας. Χειροτονήθηκαν οἱ πρῶτοι ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι ὀργάνωσαν πολλούς πυρῆνες. Ἔτσι τό 1991 ό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας ἱδρύει τήν Ἐπισκοπή Μπουκόμπας μέ πρῶτο Ἐπίσκοπο τόν Ἰωνᾶ. Τό ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Ἰωνᾶ ἦταν τεράστιο. Ἔβαλε γερά θεμέλια στήν Ὀρθοδοξία, ἡ ὁποία εἶχε θαυμαστή αὔξηση τίς ἐπόμενες δεκαετίες 90 καί 2000. Συνέβη τό ἐξῆς γεγονός, ἄδειαζαν οἱ Ναοί τῶν Καθολικῶν καί τῶν Λουθηρανῶν καί γέμιζαν τῶν Ὀρθοδόξων. Γιά τό γεγονός αὐτό καί γιά τό συνολικό ἔργο τοῦ Ἰωνᾶ στή Μπουκόμπα θά ἐπανέλθουμε μέ πολλές ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες.Τά σημαντικότερα ἔργα του ἦταν, τό κτίσιμο τοῦ Ἐπισκοπείου στή Μπουκόμπα, ἡ ἵδρυση τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς στό Κασίκιζι, ἡ θελεμίωση πολλῶν Ναῶν καί ἡ χειροτονία πολλῶν κληρικῶν. Ἔχει ἀφήσει μνήμη "ὁσίου" Ἐπισκόπου καί μεγάλου ἱεραποστόλου.
Τελέσαμε τρισάγιο στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἐπισκο πείου τῆς Μπουκόμπας, πού ὁ ἴδιος ἔκτισε καί θυμηθήκαμε τήν ὁσιακή του μορφή.
Τό ἴδιο ἔκαναν ὅλοι οἱ ἱερεῖς μας σ'ὅλες τίς Ἐνορίες τῆς Ἐπισκοπῆς.
Στήν ἐξόδιο Ἀκολουθία πού θά γίνει στήν Καμ πάλα, τήν Ἐπισκοπή ἐκπροσώπησαν οἱ Αἰδ. π. Καλλίνικος καί π. Σεραφείμ, οἱ ὁποῖοι ἀσπάσθηκαν τό τίμιο λείψανο του, τόν εὐχαρίστησαν γιά ὅσα προσέφερε στήν Μπουκόμπα καί μετέφεραν τήν συμπάθεια μας στήν πενθοῦσα Ἐκκλησία τῆς γειτονικῆς Οὐγκάντας.